YÜKLENİYOR

VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ

BAŞKENT-NİĞDE EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK, SOSYAL, DAYANIŞMA VE TANITMA VAKFI SENEDİ

MADDE 1 – KURULUŞ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından 903 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre özerk ve tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulmuştur.

MADDE 2 – VAKFIN ADI:

BAŞKENT-NİĞDE EĞİTİM, KÜLÜTÜR, SAĞLIK, SOSYAL DAYANIŞMA VE TANITMA VAKFI olup, kısa adı “BAŞKENT NİĞDE VAKFI” dır.

MADDE 3 – VAKFIN MERKEZİ:

Ankara İli olup, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Vakfın adresi: Tunus Caddesi. No: 37 (FOTON) 06680 Kavaklıdere-ANKARA’ DIR.

Vakfın adresi Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir. Adres değişikliği üyelere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

MADDE 4 – VAKFIN AMACI:

Niğde İli ve Ankara’da, Niğde’de veya Niğde ili dışında yaşayan tüm Niğdelilerin eğitim, kültür, sağlık, sosyal, moral, turizm, tanıtma, spor, teknik, ekonomik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, yardımcı olmak, öneriler hazırlamak ve bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla da destekleyerek çözüme kavuşturmak.

MADDE 5 – VAKFIN FAALİYETLERİ:

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında seminerler, konferanslar, toplantılar, balo-temsil ve gösteriler, geziler, eğitici ve öğretici kurslar düzenler; başka kişi yada kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum, seminer, panel brifing vs. toplantılara Vakıf adına katılır; bilimsel araştırmalar yaptırır ve yapılan bilimsel çalışmalara iştirak eder.

b) Mevzuat dahilinde her nevi eğitim ve öğretim, kültür tesisleri, kurs ve dershaneler, özel okullar, üniversite ve fakülteler ile kreş, yurt, pansiyon ve benzeri işletmeler kurar ve işletir; bu amaca yönelik kredi ve donanım temin eder.

c) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan hemşerilerinin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile mahalli ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile Vakfın amaçlarına uygun faaliyet ve temaslarda bulunur.

d) Yurtiçi ve yurtdışında öğrencilere tespit edilecek esaslar dahilinde burs ve kredi verir.

e) Her türlü sosyal, turistik ve sportif tesisler ile çay bahçesi, lokal, lokanta-kantin, tiyatro ve sinema salonu, dinlenme ve sağlık merkezleri, hastaneler, sergi-fuar ve festivaller ile otel-motel ve konaklama tesisleri gibi turizm tesisleri kurar, satın alır, işletir, kiralar ve kiraya verebilir.

f) Yaşlı ve muhtaçlar için huzurevleri, sağlık ve rehabilitasyon merkezleri, hastaneleri, sağlık ocakları, eczaneler vb işletmeler ile sağlık birimleri kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir.

g) Niğde’nin tarımsal, sınai, turistik ve diğer ekonomik potansiyeli ile tarihi, kültürel, foklorik ve diğer sosyal varlıkların ortaya çıkarmak, korumak, onarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapar, kitap, gazete, dergi ve broşür gibi tanıtıcı yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi, özel radyo ve televizyon istasyonları ve benzeri işletmeler kurar, kuruluşuna iştirak eder ve işletir.

h) Yörenin gelişmesini sağlamak amacıyla yöresel el sanatları ve küçük sanayinin gelişmesini destekler, gerekirse meslek ve beceri kazandırma kursları düzenler.

i) Niğde’nin tabiat zenginlikleri ile çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır.

j) Niğde’de açılmış bulunan fakülte, yüksekokul ve diğer okulların idamesi ve gelişmesine ve Niğde Üniversitesinin kurulmasına katkıda bulunacak, sosyal ve ekonomik etkinlikleri yurtiçinde ve yurtdışında organize ve koordine eder.

k) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için gerektiğinde gayrimenkul alıp satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralama ve kiraya vermeye, inşa, bağışlama, ipotek gibi işlemler yapmaya kanuni izin dahilinde yetkilidir.

l) Vakfa gelir sağlamak amacıyla mal varlığından çeşitli ticari, sınai, zirai, turistik şirketleri, kamu ortaklığının hisse senetlerini ve ortaklık paylarını satın alır, iştirak eder, gerekirse ekonomik işletmeler kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, sigorta şirketi acenteliği, mümessillik, ithalat ve ihracat, taahhüt ve komisyon işleri de yapılabilir. Bu çerçevede olmak üzere orman ve su ürünleri, mobilya, kağıt ve benzeri mamuller dahil her türlü sanayi ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri ve aksamı ile her türlü yapı malzemeleri ve kimyasal maddelerin imali, ithali, pazarlaması, nakliye ve dağıtımını yapabilir; bu safhalarda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarına iştirak eder; özel orman, fidanlık, meyvelik ve bahçeler kurar, kiralar veya kiraya verebilir.

m) Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, inşa, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf’a vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya;

Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya;

Yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer bir hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını veya bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa;

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla iş birliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye;

Amacına harcanacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle başka vakıf, şirket, holding ve işletmelere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hisselerini sarfa;

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.